Grandola nova, relixión e liberdade.

OUUUUuuuu...24 de Abril que non 25 pero hoxe quero disgregar sobre confusions que os próceres sobrepasan na súa tola carreira cara ó estatismo no sillón que lles asignamos.

Hai temas que non se poden plantexar ailladamente senon en termos absolutos como o respeto á vida e outros temas que se deben plantexar no seu contexto lonxe de filosofías ampulosas porque entón a liorta pode facer estranos compañeiros de cama...como o tema das prendas que ocultan a cabeza nas aulas.

O plantexamento de idearios para abordar unha simple cuestión de orde pública leva a que sexa imposible resolve-la ecuación plantexada sin emprega-lo termo "Prohibición" adherida a cuestions que afectan á liberdade dos individuos. Unhas persoas que non teñen asumido que o seu papel de educador non lles confire un ABSOLUTO de superioridade en valores senon que, como se está a aprender na sanidade, cada persoa debe ser respetada no seu esquema de creenzas meteronse nunha trampa da que lles vai ser dificil sair sen escaldaduras cando o que querían era, coido, simplemente poder identificar fehacientemente ó alumnnado dentro do recinto escolar en virtude de facerse cargo das responsabilidades que a lesxislación lles asigna. Ou sexa; por mor da seguridade dentro do recinto escolar o alumnado non poderá leva-la faciana nin a testa tapada salvo que se requira como parte da actividade escolar (levar un casco por exemplo, ou unha malla no pelo nun laboratorio)...

Porque NINGUNHA suprestición desas que se agrupan socialmente carece nin pode nin quere evitar signos que exterioricen a súa profesión. E unha liberdade básica é poder profesar cada quen a suprestición que lle veña a ben.

Imaxinemos que chega por fin a nós a relixión JEDI... e que escomenzamos a a andar coa prenda marrón e tapando a testa dese xeito tan característico...Poderían os mestres prohibir a prenda?... Insisto; síntense superiores éticamente e pensan que poden acabar cunha "imposición" que "humilla" ás mulleres... por ahí non imos ben.

A cuestión acabará derivando cara a outras prendas e relixions...pero a imaxe que temos todos na testa é....


Así pois precisamos unha Grándola nova na que vivir respetando e sendo respetados... si queremos que a nosa identidade sexa respetada debemos comprender cal é a identidade dos demais antes de que esto derive cara a un "colonialismo interior" confundido integración con desintegración.... sería como si os galegos que emigramos nos prohibisen facer Churrascos; estaríamos moi integrados comendo só Zancocho e Hallacas pero ó final non saberíamos quén somos.
Publicar un comentario