Os acordos II

OUUUUuuuu

Onte, quedei sen tempo para todo; antes de seguir quero deixar claro que recoñezo que un acordo coma este feito público non é mais ca unha declaración de itencions e de lealdades mutuas. É de supoñer que hai cousas acordadas e non reflexadas no texto... o que me sorprende son alguns detalles levados a unha grande concreción (como o de Radio4 en galego ou a saida de Ence da ría de Pontevedra) dentro dun texto de trazos macropolíticos.

Neste aspecto da falla de concreción quero destacar como todo o cacareo respecto do CERA quedou en...
"Reforma da lei electoral que(...)asi como as garantías de emisión do voto polos electores emigrantes"
Eu coido que o que os cidadans queremos que nos expliquen é:

 • Que ten que ver o dereito ó voto coa protección consular, sociosanitaria, de vencellamento cultural etc.. dos emigrantes (sobor de todo cos de 3ª xeración).

 • Porqué a estas persoas se lles esixen menos garantias á hora de emiti-lo voto que as persoas que votamos aqui de xeito presencial ou por correo.

  No canto dos medios de comunicación... Vai tardar segundos en convertirse a CRTVG nun instrumento en mans do novo goberno; asi foi sempre e non vexo eu medidas concretas que o remedien.
  O xa comentado con respecto á paridade de xénero se pode comentar respecto á presenza da lingua nos medios(as cuotas obrigatorias son aceptación de inferioridade); outra cousa é que o goberno e os seus organismos dependentes orienten a súa politica de investimentos cara a producción exclusiva de contidos culturais en galego, pois coido que para as produccions en castelan e outras linguas da UE existen fontes de financiamento (público e privado) mais ca dabondo: Nin un céntimo para medios e produccions que non sexan en galego.

  Voltase á idea do 'pacto local' que mais ca pacto debe ser "culebrón" i eu me pregunto: Si cun goberno, unhas diputacions e a gran maioría dos concellos en mans do mesmo partido non se fixo, ¿qué posibilidades hai de conquerilo agora?; non esquezamos que o presidente da FGMP é un dos principais 'damnificados' da derrota do 19 de Xuño. Outra cousa; ¿Porqué non unha nova organización POLITICA do territorio galego?. ¿Onde quedaría a vella reivindicación da desaparición das deputacions provinciais?.
  A elaboración dun Plan Único de Obras e Servizos (anual e/ou plurianual) pode constituir un serio golpe ó poder caciquil das deputacions.

  Dentro do que se veñen a chamar "eixos transversais" nun programa político eu quero destacar 3:

 • A constante referencia ás tecnoloxias da información como medio acceso e interaccion da cidadanía co goberno e as súas accions.
 • A sustentabilidade como factor a ter en conta nas políticas, investimentos e contratacions da administracion autonomica.
 • A coherente intención de 'aplicarse o conto' do reequilibrio territorial dentro da Galiza tal e como se pide con respecto á UE ou ó estado Español.

  Xa me gustará ver a Suarez Canal (pobre, escomenzan a lle chamar "o quemao") conxugando as Leis de Montes e Montes veciñais de man comun cos intereses das industrias eolicas, a industria da serreria de madeira e a industria do moble e; ó mesmo tempo (ainda mais difícil) constituindo un Banco Forestal... Moita madeira que cortar.

  No eido educativo: Non quedou mais remedio que continuar co proxecto de gratiuidade dos libros de texto. Eu coido que eses cartos fan falla coma investimento no sistema público para facer unha oferta complementária de calidade que poña de novo en valor ó ensino público e permita rematar coa vergoña dos centros subvencionados. Por certo, vai ser divertido ver como tentan 'obrigar' a certos "colegios bien" de A Coruña (por exemplo) a aceptar a nenos con necesidades educativas especiais, Caló ou Ecuatorianos...

  Por hoxe vale, só un apuntamento de política xeral: Durante as Nejosiacions secretas lin un artigo do diario 'el pais' que falaba da xenerosidade do PSdG e da habilidade do BNG.. Eu coido que é ó revés: O BNG foi xeneroso (se cadra de mais) ó deixar que os debates do NOVO ESTATUTO quedasen para unha comisión parlamentar co único recoñecimento do "caracter nacional" de Galiza nun marco plurinacional, pluricultural e plurilingüe.
 • Publicar un comentario